12 Ekim 2014 Pazar

9. sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları Ada Yayınları Sayfa 46

9. sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları Ada Yayınları Sayfa 46

ANLAMA- YORUMLAMA

1.   Her dilin tarihî bir süreç geçirmesi doğal mıdır? Tartışınız. Ulaştığınız sonucu sözlü olarak ifade ediniz.
Milletler, birbirleriyla çeşitli yönlerden etkileşim içinde olduklarından dillerin bunlardan etkilenmesi doğaldır. Bir dilde tarih içerisinde değişimin olması doğaldır. Bu değişim, milletlerin kültürel, siyasi, ekonomik, dini, sosyal durumuyla bağlantılı olarak ortaya çıkar.


2.   Türk Dil Kurumu, Türk dilinin korunup geliştirilmesi çalışmalarını günümüzde nasıl sürdürmektedir? Örnekler veriniz.
Bu konuda Türk Dil Kurumu çalışmalar yapmaktadır. Türk Dil Kurumunun dilimize giren yabancı sözcükler Türkçe karşılıklar bulmak, Türkçenin söz varlığını çeşitli iletişim araçları yoluyla tanıtmak, topluma dil bilgisi ve yazım kuralları bakımından öncülük etmek gibi çalışmaları vardır.


3.   Millî kültürün korunup gelecek nesillere aktarılmasında dilimizin önemini açıklayınız.

Milli kültür gelecek nesillere dil aracılığıyla aktarılır. Dil, ortak kültür değerlerini kuşaktan kuşağa aktararak geçmişle günümüz arasında bağ kurar. Böylece bireylerde tarih bilincinin oluşmasını sağlar, milletin fertlerinin geleceğe daha güvenle yürümelerini sağlar.

1.    Aşağıdaki cümlelerde yargılar doğru ise yay ayraç içine “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
•    Türk sözcüğü ilk defa XVII. yüzyılda Orhun Abidelerinde kullanılmıştır. (Y) 
Doğrusu: Türk sözcüğü ilk defa VIII. yüzyılda Orhun Abidelerinde kullanılmıştır.

•    Türklerin Islamiyetin kabulünden sonra Arapça ve Farsça kelimeler Türkçeye girmiştir. (D)
•    Türkçenin ilk yazılı ürünleri Göktürkler Dönemine aittir. (D)
•    Doğu Türkçesi ile Hakaniye ve Çağatay” Türkçesi şeklinde varlığını sürdürür. (D)

2.    Türk dilinin korunması için vatandaş olarak üzerinize düşen görevleri sıralayınız.

3.    Aşağıdakilerden hangisi Batı Türkçesi Dönemine ait değildir?
A. Azeri Türkçesi B. Anadolu Türkçesi
C. Gagavuz Türkçesi D. Kırım Türkçesi E. Kazak Türkçesi

CEVAP: E

4.    Aşağıdakilerden hangisi Karahanlılar Dönemine ait edebî bir eser değildir?
A. Atabetü’l Hakayık B. Divan-ı Hikmet
C. Divânü Lugâti’t - Türk D. Kutadgu Bilig 
E. Muhahemetü’l Lugateyn

CEVAP: E

1 yorum: