21 Nisan 2014 Pazartesi

12. Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları - Lider Yayınları 2013-2014- Toplumcu Gerçekçi Eserler - Sayfa 169-170

12. Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları - Lider Yayınları 2013-2014- Toplumcu Gerçekçi Eserler - Sayfa 169-170
SAYFA 168
ANLAMA-YORUMLAMA
1. 1930’lu yıllardan itibaren edebiyatımızda köylüden, işçiden, dar gelirliden söz edilmeye başlanmıştır. Bu durum toplumun gelişme ihtiyacı ve isteğinin yanında ideolojik amaçlıdır, incelediğiniz “Sazlık’taki Yan­gın” ve “Kuyucaklı Yusuf” adlı metinlerde işlenen temalar ile yukarıda sözü edilen gelişmeler arasında na­sıl bir ilişki vardır? Toplumcu gerçekçi yazarlar niçin bu temalara yönelmişlerdir? Açıklayınız.

Sazlıktaki Yangın ve Kuyucaklı Yusuf adlı metinlerde işlenen konular materyalist ve sosyalist bir gözle değerlendirilmiş, köy insanlarının zor hayat şartları ve insanların yaşadığı haksızlıklar dile getirilmiştir. Toplumcu gerçekçi yazarlar, toplumdaki bu olumsuzlukları eleştirel bir bakış açısıyla yansıtmışlar, kendi ideolojik düşünceleriyle çözüme ulaştırma amaçlarını sezdirmişlerdir.

2. İncelediğiniz “Sazlık’taki Yangın” ve “Kuyucaklı Yusuf’un anlatım türünü ve bu türün metinlere kazandırdıklarını belirleyerek aşağıda verilen tabloyu doldurunuz.

3. Toplumcu gerçekçilerin sanat anlayışına göre olaylar ve kişiler bir düşünceyi doğrulamak veya hak­lı göstermek üzere düzenlenip anlatılır. Yazar, okuyucuyu kendi düşünceleri doğrultusunda yönlendirmek ister, incelediğiniz “Sazlık’taki Yangın” ve “Kuyucaklı Yusuf” adlı metinlerde böyle bir durum söz konusu mudur? Açıklayınız.

Toplumcu geerçekçi yazarlar, toplumdaki sorunları ideolojik bir bakış açısıyla ortaya koymuşlardır. Sazlıktaki Yangın'da Anadolu insanının yoksulluğu ve saflığı, Kuyucaklı Yusuf'ta toplumdaki ahlaki çözülme bu ideoloji doğrultusunda ele alınmıştır.

4. “Sazlık’taki Yangın” ve “Kuyucaklı Yusuf’ adlı metinlerde anlatılan olay, kişi ve mekânlarla günümüz Türkiye’sinin gerçekliğini karşılaştırdığınızda hangi sonuçlara ulaşabilirsiniz?

Sazlıktaki Yangın adlı metinde anlatılan misafirperver, saf köylüler ile Kuyucaklı Yusuf adlı metinde anlatılan ahlak yoksunu, makam ve mevki düşkünü insanlara günümüz Türkiye'sinde rastlamak mümkündür. Bu metinlerde anlatılan kişi ve olayların ortaya koyduğu gerçeklikler, günümüz için de geçerliliğini korumaktadır.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin bildirdiği yargılar doğru ise karşılarına “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
• Sabahattin Ali, roman ve hikâyelerinde insanın ruhunu en iyi şekilde dile getirmiş ve onu daha gerçekçi bir şekilde ortaya çıkarmıştır. ( D )
• Fakir Baykurt, köylünün bilinçaltındaki isteklerini, tepkileri ve çelişkilerini eserlerinde yansıtmış­tır.( D )
• Toplumcu gerçekçiler ağa - köylü, öğretmen - imam, halk - yönetici çelişkisiyle ilgilenirken zen­gin - fakir çelişkisini ihmal etmişlerdir. ( Y )

SAYFA 170
2. Aşağıda verilenlerden hangisi toplumcu gerçekçi anlayışın dışında kalır?

A) Sadri Ertem B) Sabahattin Ali C) Orhan Kemal

D) Fakir Baykurt E) Tarık Buğra

CEVAP: E (Tarık Buğra)

3. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.

Toplumsal sorunların sadece dile getirildiği, çözüm yollarının gösterilmediği romanlara sosyal roman denir.

Toplumsal sorunların hem anlatıldığı hem de çözüm yollarının gösterildiği romanlara tezli roman.denir.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder