24 Mart 2014 Pazartesi

11. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları YILDIRIM Yay. 2013-21014 (Sayfa 150-157)

11. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları YILDIRIM Yay. 2013-21014 (Sayfa 150-157)
SAYFA 150
HAZIRLIK
1. “Edebiyatta millîlik” ifadesi sizde ne gibi düşünceleri çağrıştırıyor? Sözlü olarak ifade ediniz.
Milli konuları, duyguları açık ve sade bir dille işlemektir. Milletin değerlerine, kültürüne eserlerde yer vermektir.

2. XIX. yy.ın sonu ile XX. yy.ın başlarında genellikle millî duyguların ön planda olduğu edebî ürünlerin verilmesinin bu dönemlerde yaşanan siyasi, sosyal ve kültürel gelişmelerle ilgisini tartışınız. Elde ettiğiniz sonuçları sözlü olarak belirtiniz.

3. Osmanlı Devleti’nde, Tanzimat öncesi ve sonrası dönemin siyasi, sosyal koşulları ile iletişim kaynaklarını, XX. yy. ve sonrası Türkiye şartları ile karşılaştırınız ve bu durumun edebî eserlerin oluşumuna nasıl etki ettiğini tartışınız. Elde ettiğiniz sonuçları defterinize yazınız.
Tanzimat öncesinde ve Tanzimat Dönemi'nde iletişim imkanları kısıtlıydı. Ülke gündemini takip etmek zordu. Basın, yayın gelişme aşamasındaydı. Gazetecilik emekleme aşamasındaydı. Birçok gazete de sansüre uğruyordu. Milli Edebiyat Dönemi'nde ve sonrasında basın alanındaki gelişmeler hız kazandı. Bu da toplumun bilinçlenmesinde etkili oldu.

SAYFA 153

1. Etkinlik
testonline.blogcu.com
•  Hazırlık çalışmalarında görev alan gruplar, Türk edebiyatında XIX. yy sonu ile XX. yy. başlarında siyasi, sosyal ve düşünce hayatında tartışılan Batıcılık, Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük cereyanlarının ortaya çıkış sebepleri, amaçları, temsilcileri, kaynaklar ı ve temel düşünceleri ile ilgili sınıfta bir sunum gerçekleştirirler. Grup sözcüleri de elde edilen sonuçları tahtaya yazar.
•  Ulaşılan sonuçlardan hareketle siz de dönemin sosyal ve siyasi hayatını belirleyen düşünceleri sıralayıp defterinize yazınız.
Batıcılık (Garbcılık)   

2. Etkinlik

•  İncelediğiniz metinden, araştırma sonuçlarınızdan, hazırlık çalışmalarında verilen açıklama ile okuduğunuz kısa değerlendirme metinlerinden hareketle dönemin fikrî ve sosyal yapısı hakkındaki düşüncelerinizi söyleyiniz.
•  Bu düşüncelerden yola çıkarak Batıcılık, Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük akımlarını savunanların amaçlarını tespit edip bunlarla ilgili hazırlayacağınız döviz ve pankartları sınıf duvarına asınız.
Birinci etkinlik cevabında yer alan linklerde bilgi verilmiştir.

Osmanlı Devleti'nin içine düştüğü kötü durumdan kurtulması için aydınlar çeşitli görüşler ortaya koydular. Bazılıarı Batı'ya yönelmekle, bazıları İslam birliğiyle, bazılar Türkçülükle, bazıları da Osmanlı birliğiyle kurtuluşun sağlanacağını söylemişlerdir. Bu çözüm arayışlarının  hepsinde de Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu durumdan kurtulması amaçlanmıştır.
Dönemin sosyal yapısına baktığımızda farklı din ve ırklara mensup bir nüfus vardı.

3. Etkinlik
testonline.blogcu.com

•Okuduğunuz metinde geçen aşağıdaki cümlelerden ve araştırma sonuçlarınızdan yola çıkarak metnin ait olduğu dönemde ortaya çıkan Batıcılık, Osmanlıcılık, İslamcılık ve Türkçülük akımlarıyla ilgili arayışların, "millî devlet" fikri ve endişesi etrafında kendiliğinden nasıl oluştuğunu tartışınız.
"Türkler, ilkin 'sezgisel' bir ihtiyata tabi olarak bir mefkûre için 'var olanı' tehlikeye düşürmekten çekinmişlerdi. Bunun için Türk mütefekkirleri: 'Türklük yok, Osmanlılık var.'diyorlardı."
"Türklük, 'kozmopolitlik'e karşı, Islamiyet ve Osmanlılığın hakiki dayanak noktasıdır."
"Türklükle Islamlık; biri 'milliyet', diğeri 'uluslararasılık' mahiyetinde oldukları için aralarında asla zıtlık yoktur.
"Bugün bizim için çağdaşlaşmak demek, Avrupalılar gibi dritnavtlar, otomobiller, tayyareler yapıp kullanabilmek demektir."

Metinden alınan bölümden hareketle Osmanlı Devleti'nde Tanzimat'la başlayan Batılılaşma anlayışının Milli Edebiyat Dönemiyle gerçek yerini bulduğu ifade edilmiş. Türklük, İslamlık ve Batıcılığın ayrı kavramlar olduğu vurgulanarak bir insanda bu üç unsurun bir arada olabileceği ifade edilmiş.

DEVAM EDECEK...

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder