30 Nisan 2014 Çarşamba

12. Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları - Lider Yayınları 2013-2014- Göstermeye Bağlı Edebi Metinler - Sayfa 214-216

12. Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları - Lider Yayınları 2013-2014- Cumhuriyet Döneminde Göstermeye Bağlı Edebi Metinler - Sayfa 214-216


SAYFA 214
ANLAMA-YORUMLAMA
1. Cumhuriyet Dönemi tiyatro eserlerinde aşırı tüketim arzusu, sorumsuzluk, toplumsal ve ekonomik adaletsizlik yerilmiş; köy gerçekliği, Osmanlı tarihine özgü önemli şahsiyet ve olaylar, değişen yaşam tar­zının beraberinde getirdiği aile dramları, toplumdaki değer çatışmaları konu edilmiştir, incelediğiniz metin­lerde işlenen konuları bu bilgiler ışığında değerlendiriniz.

2. “Buzlar Çözülmeden” ve “Yıldızlara Bakmak” adlı metinlerde olaylar ve kahramanlar hangi sosyal sorunları yansıtacak biçimde kurgulanmıştır?
Buzlar Çözülmeden metninde olaylar ve kahramanlar, "toplumsal ve ekonomik adaletsizlik duygusunu"; Yıldızlara Bakmak metninde ise "hayattan kopuş" duygusunu yansıtacak biçimde düzenlenmiştir.

3. incelediğiniz metinlerin temasıyla Atatürk ilke ve inkılapları arasında bir bağ kurulabilir mi? Buradan hareketle bu temaların tarihsel değeri hakkında çıkarımlarda bulununuz.
Bu metinlerdeki sosyal sorunlar, Atatürk'ün mücadele ettiği sorunlardır.

4. İncelediğiniz metinlerde aile ve sosyal kurumlardaki hangi değişimler yansıtılmıştır? Metinlerden ör­neklerle açıklayınız.
Metinlerde toplumsal hayatın zaman içinde değişimi ortaya konmuştur. Buzlar Çözülmeden metninde siyasi yapının değişmesi, sosyal hayatta da değişiklikler getirmiştir. Yıldızlara Bakmak metninde ise bireysel değişimden söz edebiliriz.

5. “Buzlar Çözülmeden” ve “Yıldızlara Bakmak” adlı metinlerde bireysel duyguların abartılı ifade edilip edilmediğini tartışarak belirleyiniz.
Buzlar Çözülmeden metninde kahramanlar, duygularını abartılı bir şekilde dile getirmişlerdir. Bu metindeki kahramanlar birer uç karakter olarak betimlendiği için bunların olaylar karşısındaki tepkileri de abartılı olarak verilmiştir. Yıldızlara Bakmak metninde ise kahramanlar, daha tutarlı ve sıradandır.

6. incelediğiniz metinlerdeki hangi olay ve görünüşlerin toplumsal hayattaki yenileşme ve yenileşme çabalarıyla ilgili olduğunu söyleyiniz.
Buzlar Çözülmeden metninde kaymakam yeni bir sosyal düzen kurmak için çabalamaktadır. İnsanı ön planda tutup bürokrasiyi yok sayarak sorunlar karşısında pratik çözümler üreten bu düzen, metinde ideal düzen olarak ifade edilmiştir. Bu düzende halk yönetim karşısında ezilmez ve söz sahibidir. Yıldızlara Bakmak metninde Gözlemevi müdürü,hayata ve insanlığa karşı farklı bir bakış açısı ortaya koymaktadır. Mutluluğu uzaklarda arayan insanlara mutluluğun kendi iç dünyalarında olduğu göstermek ister.

7. Yaptığınız araştırmalardan ve incelediğiniz metinlerden yola çıkarak Cumhuriyet Dönemi tiyatrosun­da hangi temaların ele alındığını söyleyiniz.

Cumhuriyet tiyatrosunda ele alınan konular:
Bireyin iç bunalımları
Toplumsal değişmeler, ikilemler
Değer karmaşası
Savaş sonrası yaşanan ekonomik ve sosyal değişim
Köyden kente göçün getirdiği sorunlar
Köy sorunları
Yoksulluk

8. İncelediğiniz metinlerde bireysel bunalımlara yer verilip verilmediğini açıklayınız.
Her iki metinde de "bireysel bunalımlar"a yer verilmiştir.

9.İncelediğiniz metinlerde geleneksel seyirlik oyunlardan ve toplumcu gerçekçi bir anlayıştan yararla­nıp yararlanamadığını tartışarak belirleyiniz.
Bu metinler modern tiyatro anlayışıyla yazılmıştır. Geleneksel tiyatro anlayışından bir anlayış vardır. Buzlar Çözülmeden metninde toplumsal gerçekçilik anlayışını görüyoruz.

10. İncelediğiniz metinlerin kişileri, tarihsel niteliğe mi yoksa sosyal niteliğe mi sahiptir? Açıklayınız.
Her iki metinde de kahramanlar sosyal niteliğe sahiptir.

11.İncelediğiniz metinlerden yola çıkarak Cumhuriyet Dönemi Türk tiyatrosuna yön veren hâkim zihni­yetin özelliklerini sözlü olarak ifade ediniz.
Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunda hızlı bir şekilde değişen toplumsal yapı ve bu değişim karşısında bocalayan birey ortaya konmuştur. Buzlar Çözülmeden metninde kaymakamın halkı sömüren kişilere karşı acımasız tutumu dönemin zihniyetini ortaya koymaktadır.

1. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.

• Batılı anlamda ilk tiyatro eserimiz ŞAİR EVLENMESİ'dir.
• VATAN YAHUT SİLİSTRE sahnelenen ilk tiyatro eserimizdir.
• Epik tiyatronun edebiyatımızdaki ilk başarılı örneği KEŞANLI ALİ DESTANI'dır.

2. Aşağıdaki cümlelerin bildirdiği yargılar doğru ise karşılarına “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

• Cumhuriyet’in ilk yıllarında Ankara’da Devlet Konservatuvarının kurulmasıyla tiyatro Anadolu’ya da açılmıştır. (D )
• Cumhuriyet Döneminde Muhsin Ertuğrul tiyatronun her aşamasında öncü olmuştur. (D )
• Faruk Nafiz Çamlıbel’in “Canavar” adlı eseri köy yaşamını işleyen ilk manzum oyunumuzdur. (D )

3. Aşağıda verilenlerden hangisi Recep Bilginer’in eserlerinden biri değildir?
A) Karım ve Kızım
B) Mevlâna
C) Sırat Köprüsü
D) Ben Devletim
E) Künye

Cevap: E (Künye)

4. Aşağıda verilen yazar - eser eşleştirmelerini doğru olarak yapınız.


5. Cevat Fehmi Başkurt'un beş eseri:
Koca Bebek (oyun)
Paydos (oyun)
Harput'ta Bir Amerikalı (oyun)
Kadın Bir Defa Sever (roman)
Dişi Aslan (roman)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder