9 Mayıs 2014 Cuma

11. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları YILDIRIM Yay. 2013-2014 (Sayfa 197-204)

11. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları YILDIRIM Yay. 2013-2014 (Sayfa 197-204)

SAYFA 197

1. Millî Edebiyat Döneminin siyasi, sosyal ve kültürel özellikleri ile okuduğunuz Kütük adlı hikâyenin ilişkisini belirleyip metnin oluşmasına imkân sağlayan zihniyeti defterinize yazınız.


1. Kütük adlı metinde Osmanlı döneminin Balkanlardaki yayılmacı siyasi anlayışı ve ordu sisteminin işleyişi ile ilgili özellikler ön plana çıkmıştır. Milli Edebiyat Dönemi sanatçıları, tarihteki başarılarımızı eserlerine taşıyarak halkın milli duygularını coşturmayı amaçlamışlardır.

1. Etkinlik

2)Belirlediğimiz olay örgüsünde Osmanlı ordusunun fetihleri o dönem Anadolu’da yaşanabilecek türden bir olaydır.

Metinde ortaya konan temel çatışmayı ve buna ait özellikleri belirleyiniz?
Metinde ortaya konan temel çatışma “zeka ve korkaklık” kavramları üzerine kurulmuştur.
Hikayedeki savaş stratejisi ve komutanlarda bulunması gereken ileri görüşlülük, zeka, cesaret gibi özellikler metne evrensel bir değer kazandırır.

3.Etkinlik

Arslan Bey: Zeki ,ileri görüşlü, kurnaz ve cesur bir komutan. Az kayıpla savaşı kazanmanın yollarını arayan bir komutandır. Sonunda dehasını göstererek planladığı bir şekilde kimsenin burnu kanamadan kaleyi fetheder. 
Hadım Ali Paşa: Ordularını Arslan Bey’in ordusuyla birleşiten bir komutandır. Arslan Bey gibi güçlü ve cesaretlidir. Arslan Bey'e özgüven kazandırmıştır.
Kahya: Arslan Bey'in danışmanı ve fikir ortağı
Kale komutanları ve askerleri:  Korkaklık ve şaşkınlık sonucu kaleyi mücadele etmeden teslim etmişlerdir.
Tofel, Pallaviçini: Arslan Bey’in yenmek istediği komutanlar

3. Yazar, Kütük adlı hikayenin kişileriyle karşılaşmış olamaz. Hikaye Osmanlı Devleti'nin yükselme dönemini yansıtıyor, oysa Ömer Seyfettin 20. yüzyılda yaşamıştır.

4.Etkinlik

 Kütük adlı hikâyede anlatılan olayların, tanıtılan kişilerin benzerlerine yakın çevrenizden örnekler veriniz ve bunları arkadaşlarınızla paylaşınız.

4. Okuduğunuz hikâyede, önceki dönemlerin aksine, kişilerin İstanbul dışından seçilmesini ve seçilen kişilerle Anad|olu insanının niteliklerinin ön plana çıkarılmasını nasıl yorumluyorsunuz? Bu durum, Millî Edebiyat Dönemi hikâyeciliği ile ilgili ne gibi fikirler vermektedir? Tartışınız ve elde ettiğiniz sonuçları tahtaya yazınız.
Hikayede kişiler İstanbul dışından seçilmiş, böylece Anadolu insanının cesareti, zekası ve vatanseverliği yüceltilmiştir. Milli Edebiyat sanatçıları Anadolu insanının duygu, düşünce ve duyarlılıklarını yansıtmışlardır.

5. Hikâyede geçen zamanın işlevini belirleyip tahtaya yazınız.
Hikayede anlatılan olaylar 16. Yüzyılda geçmiştir.
16. yüzyılın özelliklerini yansıtmaktadır.

6. Hikâyede geçen olay, kişi, zaman ve mekân arasındaki ilişkiyi belirleyiniz ve defterinize yazınız.
Hikayedeki kişi ve mekanlara baktığımızda 16. yüzyılın sosyal, siyasi, ekonomik ve askeri özelliklerini yansıtacak şekilde verildiğini görüyoruz.


SAYFA 198

6.Etkinlik
Metnin teması askeri başarıdır.

7. Üçüncü kişinin ağzından aktarılmıştır. İlahi (hakim)  bakış açısı vardır.

8. Yazar, mekana ve kişilere tam olarak hakimdir. Kişilerin iç dünyalarını bilir. Mekan betimlemelerinde zaman zaman sanatsal anlatım da görülmektedir.

7.Etkinlik

Bir ateşli silah olan top ilk kez Fatih Sultan Mehmet zamanında İstanbul’un fethi sırasında kullanılmıştır. Türk tarihinde zaferlerin elde edilmesinde önemli bir payı olan topun iki metinde de Türklerle özdeşleşmiş bir silah olarak ele alındığını görüyoruz.

9. Kütük hikayesinde Türk ordusunun hücum kabiliyeti ve savaşlardaki üstün zekası işlenmiştir. Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı'nda da aynı gücün etkisi vardır.  Aradaki fark şu olabilir: Türklerin 16. yüzyılda yaptıkları savaşlarda fetih politikası öne çıkarken, 20. yüzyılda savunma amaçlı savaşlar yapmışlardır.

10. Türk tarihinin en parlak dönemini ele alarak toplumun tarih bilincini canlı tutmayı amaçlar.

8.Etkinlik

Milli Edebiyat dönemi hikaye geleneğine göre yazılmıştır.


SAYFA 199

2.metin Garez

SAYFA 201
1. Millî Edebiyat Dönemine ait siyasi, sosyal ve kültürel özelliklerle okuduğunuz hikâyenin ilişkisini belirleyiniz ve metinin oluşmasına mekân sağlayan zihniyeti defterinize yazınız.
1. Garez adlı metin dönemin sosyal yaşamında yaşanan ekonomik bunalımları, köyden kente ve kentten köye göçün insanlar üzerindeki olumsuz etkilerini dile getirmektedir.

2. Garez adlı hikâyenin olay örgüsünü belirleyiniz ve bir şema üzerinde gösteriniz.
Garez adlı hikâyenin olay örgüsü:

Nebile’nin üzgün, düşünceli ve kırgın bir ruh haliyle oturması

Annesinin Nebile'yi  teselli etmeye çalışması

Nebile’nin İstanbul’daki günlerini hatırlaması,  hayallere dalması

Nebile ve ailesinin İstanbul’da her şeyini kaybederek kasabaya dönmek zorunda kalması

Hayal kırıklığı yaşayan Nebile’nin bütün olumsuzluklardan babasını sorumlu tutması ve ona nefret duyması

3. a. Metindeki temel çatışmayı belirleyerek temel çatışma etrafında anlatılanlar ile gerçekte yaşanması muhtemel olanları karşılaştırınız.
3. Metindeki çatışma  hayal kırıklığı ve yaşamdaki gerçekler üzerine kurulmuştur. Toplumda her gün yaşanabilecek olaylardır.

b. Bu karşılaştırmadan hareketle hikâyede geçen olayların her gün yaşanan cinsten olup olmadıklarını belirleyip hikâyenin evrensel ve yerli görünüşlerini tartışınız. Elde ettiğiniz sonuçları defterinize yazınız.
Hikayedeki olaylar toplumda her gün yaşanabilecek olaylardır. Hikayede evrensel bir tema ele alınmıştır.

10.Etkinlik

Nebile: Anne ve babasından utanan, onları değersiz bulan, kasabadan İstanbul’a geldikten sonra kısa sürede şehir hayatına alışan, İstanbul’un renkli, ışıltılı hayatından vazgeçmek istemeyen bir kız. Çalışmayı sevmez, lükse, eğlenceye düşkündür.
Anne: Kızının üzgün olmasına bir anlam veremez. Ama kızına kızınca beddua eder. İstanbul hayatına uyum sağlamakta zorlanmıştır.
Baba(Halil) : Sürekli zenginlik hayalleri kuran, ailesiyle ilgilenmeyen bir adamdır.
Fitnat HanımApartmanın bodrum katındaki kiracıdır.  Alışverişi, gezmeyi, tozmayı seven bir kadın.(Nebile’yi gezmelere, alışverişe götürmüş, şehir hayatına daha fazla alıştırmıştır.)
Hanife: Kasabadaki komşuları olan polisin kızıdır. Yarı aç yarı tok fakülteye devam etmiştir, yakında doktor çıkacaktır. (Hikayede sadece adı geçmektedir. Nebile'nin onu hem kıskanması hem de onunla karşılaşmaktan çekinmesi dile getirilmiş. Hikayede Hanife ile çalışarak bir yerlere gelmek gerektiği mesajı veriliyor.)

11.Etkinlik

Hikayenin başında Nebile’nin İstanbul’dan döndükten sonra kasabadaki yaşantısı verilmiştir.

12.Etkinlik

Garez hikayesinin teması hayal kırıklığıdır.
4. Metinde Anadolu ile ilgili özellikler:
Kurak bir Anadolu kasabası
Evin önünde sadece bir ağaç var, 
kasabadaki evlerin çoğu kerpiçten yapılmış, 
tuvaletler evin dışında, 
kasabada derme çatma bir sinema salonu var.
Hayat şartlarının zor olduğu bir yer olarak yansıtılmış.

5. Metin 3. Kişinin dilinden anlatılmıştır. İlahi bakış açısı vardır.

6. Anlatıcı olayları ve mekanları Nebile’nin ruh hali ve bakış açısıyla görmektedir. Metinde ruhsal betimlemelere yer verilmiştir. 


SAYFA 202

13.Etkinlik
Milli edebiyat dönemi hikaye geleneği

SAYFA 203

1. Aşağıdaki cümlelerin başına yargılar doğru ise "D", yanlış ise "Y" yazınız.

D ) Milli Edebiyat Dönemi hikayelerinde konular genellikle günlük hayattan, tarihten ve memleket meselelerinden seçilmiştir.

Y ) Milli Edebiyat Dönemi hikayelerinde genellikle romantizm akımına bağlı kalınmıştır.

( D ) Modern hikaye geleneği, olay ve durum öykücülüğüne dayanır.

2. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun biçimde doldurunuz.

- Refik Halit Karay, MEMLEKET HİKAYELERİ adlı kitabında Anadolu halkını yaşamını eleştirel bir yaklaşımla işlemiştir.

- Ömer Seyfettin, MAUPASSANT tarzı OLAY hikayeciliğinin Türk edebiyatındaki öncüsüdür.

- Ömer Seyfettin'in hikayeleri çoğunlukla BEKLENMEDİK biçimde son bulur.

3. Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat Dönemi hikayelerine ait ortak özellikler arasında söylenemez?

A) Dilde sadeliğe önem verilmesi
B) Toplumun eğitimine yönelik bir anlayışın benimsenmesi
C) Anadolu inasanın yaşamına yer vermesi
D) Anlatımda gerçeklikten çok, duygusallığa önem vermesi
E) Modern hikaye geleneğini sürdürmesi

Çağın hikâye anlayışından büsbütün ayrı bir yolda yürümüştür. O zamana kadar edebiyatımızda hep Maupassant hikâyeleri örnek alınıyor; başı, sonu, ortası belli olan, acıklı ya da gülünç bir olaya dayanan, şaşırtıcı ve çarpıcı sonuçlarla biten eserler yazılıyordu. Oysa bu hikâyelerimiz konularını günlük yaşayışın en sade, en silik olaylarından seçmiştir. Bazı yazarlar onun hikâyelerinin Çehov hikâyelerine benzediğini, onun Maupassant tekniğine karşılık, edebiyatımıza Çehov tekniği getirdiğini söylerler.
 Bu özelliklere sahip ünlü hikayecimiz aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ömer Seyfettin
B) Memduh Şevket Esendal
C) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
D) Refik halit Karay

E) Reşat Nuri Güntekin


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder