25 Mayıs 2016 Çarşamba

10. Sınıf Din Kültürü 2. Dönem 2. Yazılı Soruları Test

10. Sınıf Din Kültürü 2. Dönem 2. Yazılı

1.    Matematikte bugün kullanılan ondalık sayı sistemini, sıfırı bulan, logaritmayı sistemleştiren, integral hesaplarından bahseden müslüman bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Zerkali       B) Ebu Kâmil Şuca    C) İbn Heysem
D) Harezmi      E) Ali Kuşçu


Din de bilim de insan içindir ve insanın anlam arayışına verilmiş iki farklı cevaptır. Bilim deney ve gözlem yoluyla bilgiye ulaşma çabasındandır. Denenemeyen veya gözlenemeyen şeyler bilimin konusu olamaz. Geliştikçe bilimin önceden geçerli doğruları da değişmektedir. Dinin konusu ise çoğu zaman denenemeyen, gözlenemeyen ama değişmeyen doğrulardır. Din gerçeğe ulaşma yolu olarak akıl, sezgi ve vahyi de esas alır. Dinin asıl kaynağı vahiydir.
2.    Yukarıdaki parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A)       Din bilgi kaynağı vahiydir
B)        Din ve Bilim insanın anlam arayışından doğmuştur
C)        Bilimin ve dinin yöntemleri farklıdır
D)        Bilimin doğruları ile dinin doğruları örtüşmemektedir
E)         Din de Bilim de insan odaklıdır.


3. Aşağıdaki ayet veya hadislerden hangisi insanı düşünmeye ve öğrenmeye teşvik eden sözlerden değildir.
A)        Hala aklınızı kullanmıyor musunuz
B)        Kim iyi iş yaparsa faydası kendinedir, kim de kötülük yaparsa zararı yine kendinedir
C)        Bilmiyorsanız, bilenlere sorunuz
D)        Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu
E)        İlim Mümin’in yitiğidir, onu nerede bulursa alır

4. Din hakkındaki bir problemin çözümüne ilişkin başvuru kaynakları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A)   Kuran-ı Kerim  
B)  Kendi görüşümüz
C)   Din Âlimlerinin görüşleri
D)    Peygamberimizin uygulaması
E)    Bir kısım örf ve adet

5.    Aşağıdakilerden hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır.
A) Taberi          B) Fahreddin Razi                    
C) Zemahşeri    D) Nesefi                    
E) Elmalılı M. Hamdi Yazır

2.  Orta Çağ Katolik kilisesi İncil’in eksik bıraktığı yerlerde söz sahibi olmuş hatta bazı bilimsel konularda kendini otorite ilan etmiştir. Aksi yöndeki bilimsel çabaları ise tüm gücüyle bastırmaya çalışmış, böylece bilimle çatışır duruma gelmiştir. Aşağıdakilerden hangisi buradaki bilim-din uyuşmazlığının nedenlerinden biri değildir?
A)        Din’de bağnazlığın ortaya çıkması
B)        Bilimin yaklaşım tarzı
C)        Dinin hakikat temelinden uzak olması
D)        Din adamlarının inancı sömürü aracı olarak kullanması
E)        Kilisenin otoritesini kaybetmemek istemesi

6.    Aşağıdakilerden ayetlerden hangisi aynı zamanda bilimin konusuna girmez?
A)        Sen dağları görürsün de, yerinde durur sanırsın. Oysa onlar bulutun yürümesi gibi yürümektedirler
B)        İki denizi birbirine kavuşmak üzere salıvermiştir. Aralarında bir engel vardır, birbirine geçip karışmazlar.
C)        Önce belli belirsiz et yaptık, eti kemik yaptık, sonra kemiğe et giydirdik. Onu üç karanlık içinde yarattık
D)        Biz göğü ''büyük bir kudretle'' bina ettik ve şüphesiz biz onu genişleticiyiz."

E)        Bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun, eğlence, bir süs, aranızda bir övünme ve daha çok mal ve evlât sahibi olma isteğinden ibarettir

7.    Allah'ın varlığını, birliğini, İslâm inanç esaslarını delilleriyle savunan ilim dalına ne ad verilir?
A) Tecvit          B) Tefsir                      C) Kelam
D) Hadis           E) Fıkıh

8.    Aşağıdaki isimlerden hangisi bir mezhep kurucusu değildir?
A) Gazali                      B) Maturidi       C) Eş’ari
D) Ebu Hanife               E) İmam-ı Şafii

Din gerçeğe göklerden tutulan bir ışık, Bilim ise aynı gerçeğe yerden bir bakıştır. Işık doğru kaynaktan geldiği, bakış doğru açıdan olduğu sürece gerçekte buluşmamaları için hiçbir neden yoktur.
8.    Yukarıdaki metinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) Din gerçeğe ışık tutabilmek için doğru kaynaktan beslenmelidir.
B) Bilim doğru bakış açısıyla gerçeğe ulaşabilir
C) İnanmakla bilmek aynı şeydir
D) Din ve bilim gerçeğe yönelen iki farklı metottur
E) Din yobazlıktan, bilim ise ideolojilerden uzak durarak gerçeğe ulaşabilir.

9. 832 yılında Bağdat’ta kurulan, geniş çaplı tercüme faaliyeti yapan, İslam Tarihinde ortaya çıkan ilk önemli eğitim kurumu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Suffe                       B) Mescid-i Nebevî       
C) Enderun                   D)  Beytu-l Hikme        
E) Nizamiye Medreseleri           

10. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı dönemindeki medreselerden değildir?
A) İznik M.                   B) Sahn-ı Seman M.
C) Nizamü-l Mülk M.      D) Manastır
E)  M.   Süleymaniye M.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder