7 Aralık 2016 Çarşamba

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları MEB 2016-2017 Sayfa 135

Aşağıda verilen altı çizili kelimelerin anlamlarını sözlükten bularak karşılarına yazınız.
a)   "Bir yaz günü geçtik Tuna'dan kafilelerle"    
kafile: Birlikte hareket eden topluluk


b)   "Bir gün yine dolu dizgin atlarımızla"    
doludizgin: son hızla, çok hızlı bir biçimde  

c)    "Ak tolgabeylerbeyi haykırdı: İlerle!"  
tolga: miğfer
beylerbeyi: sancak beylerinin başı

"Akıncı" adlı şiirin konu ve temasını belirleyiniz. Şiirde temayı destekleyen kelime ve ke­lime gruplarını gösteriniz.
Şiirin teması: kahramanlık ve şehadet

akınlarda çocuklar gibi şen olmaları
bin atlının dev gibi bir orduyu yenmesi
şimşek gibi atılmaları
yerden yedi kat arşa kanatlanma (şehit olmaları)
cennette gülleri açmış görmeleri


"Akıncı" adlı metnin tür özelliklerini metin üzerinde gösteriniz.
Şiirde ahengi sağlayan unsurları (ölçü, kafiye, redif, asonans, aliterasyon ve tekrarları) belirleyiniz ve bunların şiirin içeriği ile ilişkisini açıklayınız.

Akıncı şiirinin ölçüsü "aruz ölçüsü"dür.
Kafiye
yendik
şendik  - -endik: zengin kafiye
(yen- fiil kökü, şen isim kökü olduğu için zengin uyak olarak aldım.)

ilerle
kafilelerle  -- -lerle: zengin kafiye

koldan
yoldan   -- -dan redif, -ol tam kafiye

atlarımızla
hızla   ----- -la: redif, -ız : tam uyak

görürüz de
gözümüzde   -üzde: zengin kafiye

Asonans: 3. beyitte i sesi ile asonans yapılmış. Burada i sesi 10 kez kullanılmış.4. beyitte de a sesi ile asonans yapılmıştır. 5. beyitte de ü sesinin 6 kez kullanıldığını görüyoruz.

Aliterasyon: İkinci beyitte l sesinin tekrarıyla aliterasyon yapılmış.

Kelime tekrarları: İlk beyit, sonda tekrar ediliyor.
şimşek gibi, bin atlı"Akıncı" adlı şiirin şekil özelliklerinin (nazım birimi, ölçü, kafiye seçimi, kelimelerin dü­zenlenişi, dizelerin uzunluğu-kısalığı vb.) içerikle ilişkisi var mıdır? Tartışınız.
Vardır. Bütün bunlar şiirin okunuşunda etkili olmaktadır.

"Akıncı" ile "Serenad" adlı şiirleri ölçü bakımından karşılaştırınız. Farklılıkları şiirler üze­rinde gösteriniz.
Akıncı şiiri aruz ölçüsüyle, Serenad şiiri hece ölçüsüyle yazılmıştır.

Aşağıda verilen dizelerdeki edebî sanatları ve bunların işlevlerini belirleyiniz.
a)   "Bin atlı, akınlarda çocuklar gibi şendik"
Teşbih (benzetme) sanatı vardır. Bin atlı (akıncılar), çocuklara benzetilmiş. Teşbihin dört unsuru da var. Bin atlı benzeyen, çocuklar, benzetilen, gibi benzetme edatı, şen benzetme yönüdür.

b)   "Yerden yedi kat arşa kanatlandık o hızla"
Akıncıların ruhu kuşlara benzetilmiş ve kapalı istiare yapılmış.
Akıncılar, benzeyen olarka var, kuşlar benzetilendir ama söylenmemiş.
c)    "Hâlâ o kızıl hâtıra gitmez gözümüzde!
Bu şiiri ben "Hâlâ o kızıl hâtıra titrer gözümüzde!" olarak biliyordum. Kitapta böyle alınmış. Gelelim sanata, savaşın en şiddetli anı kızıl hatıra olarak anlatılmış, kapalı istiare vardır.
Yahya Kemal'in hayatı ve sanat anlayışı ile "Akıncılar" adlı şiiri arasında nasıl bir ilişki vardır? Kısa bir araştırma yaparak elde ettiğiniz bilgiler ışığında şiiri yeniden değerlendiriniz.
Yahya Kemal şiirlerinde Türk tarihini, tarihteki kahramanlıkarımızı işlemiştir. Bu şiir de onlardan biridir.
Yahya Kemal'in "Akıncılar" şiirindeki değerler, Türk toplumunun hangi değerleriyle ilişkilidir? Tartışınız.
Kahramanlık, vatan için mücadele, vatan için şehit olma gibi değerleri işlemiştir.

Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlara yazarsanız sevinirim. Eksikler, yanlışlıklar varsa yorum kısmına yazınız.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder