21 Ağustos 2013 Çarşamba

2013-2014 Felsefe Sene Başı Zümre Toplantı Tutanağı

2013-2014 Felsefe Grubu Dersleri Sene Başı Zümre Toplantı Tutanağı
 2013-2014 öğretim yılı felsefe grubu dersleri 1. dönem 1. zümre toplantı tutanağı örneği. Aşağıda felsefe grubu dersleri sene başı zümre toplantısı gündem maddeleri ve ilk birkaç maddeyle ilgili zümre kararlarına yer verilmiştir. Dosyanın tamamı için sayfanın sonundaki bağlantıyı kullanınız.

T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
........................................... LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ
2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI FELSEFE GRUBU DERSLERİ SENE BAŞI ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTISI TUTANAĞIDIR.

TOPLANTI TARİHİ :......./09/2013
TOPLANTI SAATİ : .................
TOPLANTI YERİ: ...................
TOPLANTI NO:1
TOPLANTIYA KATILANLAR:

GÜNDEM MADDELERİ:
1-Açılış ve yoklama.
2-1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunundan, Türk Milli Eğitiminin genel amaçlarının okunması
3-Bir önceki (2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı) Zümre öğretmen kararlarının okunup,gözden geçirilmesi
4-T.T.K.' nca 14.12.2009 tarih ve 235 sayılı Kararı ile kabul edilen “Felsefe Dersi Öğretim
Programı”nın ,14.12.2009 tarih ve 237 sayılı karar ile kabul edilen “Sosyoloji Dersi Öğretim Programı”ve 14.12.2009 tarih ve 239 sayılı karar ile kabul edilen “Psikoloji Dersi Öğretim Programı” nın değerlendirilmesi ve programlar hakkında görüşülmesi
5- Ders Müfredatının gözden geçirilerek yıllık  planların buna göre yapılması.
6- Atatürk ilke ve inkılaplarının işlenmesi ve plana yerleştirilmesi.
7- Ders işlenişinde uygulanacak yöntem ve teknikler.
8-Diğer zümre öğretmenleri ile işbirliği.
9-Ölçme ve değerlendirmede dikkat edilmesi gereken hususlar.
10- Sınıf içi ve sınıflar arası farklılıkların değerlendirilmesi.
11-Öğrenci başarısını artırıcı yöntemler.
12-Ödev konularının belirlenmesi, verilmesi, yapılışı, toplanması.
13-Kaynak ve yardımcı ders kitapları.
14-Öğrenci-veli iş birliği.
15-Dilek ve Temenniler
16-Kapanış.


GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ VE ALINAN KARARLAR:
1-AÇILIŞ VE YOKLAMA:
Zümre Başkanı: .............................
2013-2014  Eğitim ve Öğretim yılı Sene Başı Zümresinin tüm öğretmen ve öğrenciler için başarılı bir şekilde geçmesi dileğinde bulunarak toplantıyı açtı. Toplantıda Felsefe Öğretmenleri.................................................................................................................... hazır bulundu.

2-TÜRK MİLLİ EĞİTİMİNİN GENEL AMAÇLARI:
Felsefe Öğretmeni: ...................................................

1739, 2125 sayılı Tebliğler Dergisi doğrultusunda Türk Milli Eğitimin genel amaçları ve zümre toplantısına ilişkin yönetmeliği okudu.
Türk Milli Eğitiminin genel amacı; Türk Milletinin bütün fertlerini;
1. Atatürk ilke ve inkılaplarına ve anayasada ifadesi bulunan Atatürk milliyetçiliğine bağlı, Türk Milletinin ahlaki,
manevi ve kültürünü seven ve daima yüceltmeye çalışan ,insan haklarına ve anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan ,demokratik,laik ve sosyal bir hukuk devleti olan T.C.’ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen yurttaşlar yetiştirmek.
2. Beden ,zihin,ahlak, ruh ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı bir kişiliğe ve karaktere , hür ve bilimsel düşünme gücüne sahip insan haklarına saygılı ,topluma karşı sorumluluk duyan yaratıcı kişiler olarak yetiştirmektir.

Felsefe Dersinin Genel Amaçları;
1. Felsefenin alanı ve temel problemleriyle ilgili bilgi edinme
2. Felsefi sorgulama becerisi kazanma
3. Felsefi bakış açısı edinme
4. Sorgulama tutumu takınmaları
5. Tartışma kültürü geliştirme

Sosyoloji Dersinin Genel Amaçları;
1. Sosyolojinin konusunu kavrama.
2. Toplum yapısını ve işleyişini kavrama.
3.Kültür kavramını açıklama
4. Toplumsal değişmeyi kavrama.

Psikoloji Dersinin Genel Amaçları;
1.Psikolojinin konusunu kavrayabilme
2.Pozitif bilimin ne olduğunu öğrenme,bilimsel düşünmeyi tanıma.
3.Bireysel farklılıkların doğal olduğunu anlayabilme.
4.Ruh sağlığının ne anlama geldiğini bilebilme.
5.Ruh sağlığını korumanın önemini kavrayabilme.

Zümre Başkanı: .............................
Bu amaçla Felsefe dersinin genel amaçları olarak öğrencilerin Atatürk İlke ve inkılapları ve Türk Milli eğitiminin genel amaçları doğrultusunda  bir nesil yetiştirmek felsefe dersinde öğrencilere farklı bilgi dallarının ve düşünce anlayışının varlığını göstermek ve bilimsel düşünce ile yaratıcı ve yapıcı hoşgörülü bir zihniyet geliştirmek ve ayrıca öğrenciye perspektifli pragmatik bir bakış açısı kazandırılarak olay ve olaylara bu gözle bakmalarını sağlamak genel amacımız olmalıdır.

3-2012-2013 ZÜMRE KARARLARININ OKUNUP DEĞERLENDİRİLMESİ:
Felsefe Öğretmeni: ..........................................
Bir önceki yıl alınan zümre öğretmenleri toplantı kararlarını okudu.Bu toplantıda alınan kararlara genel olarak uyulduğu görüşüne varıldı.Değişen Üniversite sınav sistemiyle Felsefe Grubu derslerinden Psikoloji ve Sosyoloji derslerinden de soruların çıkması, bu derslere olan ilgiyi göreceli olarak arttırdığını ifade etti.
KARAR:
1- Zümre toplantılarında alınan kararların işlerlik ve uygulanma aşamasının; aylık periyotlar halinde ................................................. Başkanlığında toplanılarak gözden geçirilip varsa eksik noktaların tespit edilerek düzeltilmesine karar verildi.
4-FELSEFE,SOSYOLOJİ VE PSİKOLOJİ DERSLERİNE AİT YENİ ÖĞRETİMPROGRAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ:
Felsefe Öğretmeni ...........................................................
Yaklaşık 18 yıldır yürürlükte olan ve T.T.K.'nca 14.12.2009 tarih ve 235 sayılı karar ile değişen Yeni Felsefe Dersi Öğretim Programının içeriği zenginleştirilerek,Felsefe dersinin daha keyif verici bir hale geldiğini belirtti.Bu bakımdan Öğretim programının; Felsefe hakkında bilgi sahibi olan, felsefe kültürünü anlayan, eleştirel bir tutumla yönelmeyi ve yaşamayı ilke edinen ,yorumlama kabiliyetine sahip; Sosyoloji Öğretim Programının öğrencilerin ilgi, yetenek ve becerilerini, yaşadığı toplumu anlayabilen, toplumları bilimsel olarak değerlendirebilen, sosyolojik bakış açısını geliştirebilen; Psikoloji Öğretim Programının ise öğrencinin kendi yaşantılarını ve bireysel farklılıklarını dikkate almasında, çevreyle uyumlu ve yapıcı etkileşime girmesinde, yeteneklerinin farkına varmasında ve bunları geliştirmesinde kullanacağı bilgi ve becerilerin temellerinin atılmasında; bizlere önemli fırsatlar sunduğu ve bu fırsatın öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizce iyi değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Yukarıda ifade edilen görüşlere katılmakla birlikte; Yeni Programların Vizyonu doğrultusunda; Atatürk İlke ve İnkılaplarını özümsemiş,kendini,evreni ve ötesini anlamaya çalışan, değişime ve gelişime açık, kendisi ve toplumuyla barışık , felsefi tutum geliştirebilmiş bireylerin yetişmeleri hususunda öğretmenler olarak olağanca güçle çalışmalarının kendileri için vazgeçilmez önemi olduğunu belirtti.

 2013-2014 Felsefe Grubu Dersleri 1. Dönem 1. Zümre Toplantısı İNDİR

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder