21 Ağustos 2013 Çarşamba

2013-2014 Tarih Dersleri Sene Başı Zümre Toplantı Tutanağı 2013-2014 Tarih Dersleri Sene Başı Zümre Toplantı Tutanağı
 2013-2014 öğretim yılı tarih dersi 1. dönem 1. zümre toplantı tutanağı örneği. Aşağıda tarih dersleri sene başı zümre toplantısı gündem maddeleri ve ilk birkaç maddeyle ilgili zümre kararlarına yer verilmiştir. Dosyanın tamamı için sayfanın sonundaki bağlantıyı kullanınız.


2013– 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ................................................................... LİSESİ TARİH DERSLERİ  ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ I. DÖNEM TOPLANTI TUTANAĞIDIR.

TOPLANTI TARİHİ:....../09/2013
TOPLANTI SAATİ:
TOPLANTI YERİ: Öğretmenler Odası
TOPLANTIYA KATILANLAR:

GÜNDEM :
1-Açılış ve yoklama
2-Bir önceki zümre toplantısında alınan kararların uygulanması, elde edilen verilerin değerlendirilmesi ve yeni kararlar alınması.
3-Eğitim ve öğretimle ilgili mevzuat,Türk milli eğitiminin genel amaçları,okulun kuruluş amacı ve ilgili dersin programında belirtilen amaç ve açıklamaların okunarak,planların bu doğrultuda yapılması.
4-Öğretim programlarında yer alması gereken Atatürkçülükle ilgili konular üzerinde durularak çalışmaların buna göre programlanması
5-Öğretim programlarında belirtilen kazanım ve davranışlar dikkate alınarak, derslerin işleyişinde uygulanacak öğretim yöntem ve teknikleri ile bunların uygulama şeklinin belirlenmesi.
6-Ünite veya konu ağırlıklarına göre zamanlama yapılması, ünitelendirilmiş yıllık planlar ve ders programlarının hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesine ilişkin hususların görüşülmesi.
7- Diğer zümre ve bölüm öğretmenleri ile yapılacak işbirliğinin esaslarının belirlenmesi.
8-Bilim ve teknolojideki gelişmelerin derslere yansıtılmasını sağlayıcı kararların alınması.
9-Derslerin daha verimli işlenebilmesi için ihtiyaç duyulan kitap, araç-gereç v.b.öğretim materyallerinin belinlenmesi.
10-Öğrenci başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesinde sınavların şekil, sayı,süre ile ürün değerlendirme ölçütlerinin ortak bir anlayışın birlik ve beraberliğe yönelik kararların alınması.
11-Ödev konularının belirlenmesi.
12.Başarıyı arttırıcı sebeplerin saptanması
13- Öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için yapılacak olan uygulamaların karara bağlanması.
14- Okulda ve çevrede Türkçenin doğru, güzel ,etkili ve kurallara uygun olarak kullanılmasını sağlamak için alınacak tedbirlerin görüşülüp karara bağlanması.
15- YGS ve LYS sınavlarında başarının arttırlması için yapılacak çalışmalar
16- Dilek ve temenniler- kapanış.

GÜNDEMİN GÖRÜŞÜLMESİ
1-Açılış ve yoklama 
2013-2014  Eğitim öğretim yılı I. dönem Tarih dersi zümre öğretmenler kurulu zümre başkanı Tarih öğretmeni ...........................’in başkanlığında Tarih öğretmenleri ............................., ........................, ....................................., ................................’ ın katılımıyla ...........09.2011 saat................ da toplandı.

2-Bir önceki zümre toplantısında alınan kararların uygulanması,elde edilen verilerin değerlendirilmesi ve yeni kararlar alınması. 
Bir önceki zümre kararları tutanakları ve alınan kararlar incelendi. Söz konusu alınan kararlara uyulduğu ve başarının arttırılması konusunda çaba sarf edildiği Tarih öğretmeni .................................... tarafından belirtildi.
1.Tarih sınıfı verimli bir şekilde kullanılmaya çalışıldı.
2.Sınav başarısını arttırmak için test çözmeye önem verildi
3.Zümre Başkanı .............................................söz alarak; 2010 - 2011 öğretim yılında okutulan bütün Tarih derslerinin müfredat konularının zamanında bitirildiğini belirtmiştir.

3-Eğitim ve öğretimle ilgili mevzuat,Türk milli eğitiminin genel amaçları,okulun kuruluş amacı ve ilgili dersin programında belirtilen amaç ve açıklamaların okunarak,planların bu doğrultuda yapılması.
1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ................................ tarafından okundu. Genel amaçlar açıklandı. Ders öğretmeni tarafından laiklik, bilimsellik, demokrasi eğitimi, Atatürk ilke ve inkılâbı ve Türk milliyetçiliği, fırsat ve imkân eşitliği, yönelme, ferdin ve toplumun ihtiyaçları, genellik ve eşitlik, planlılık, okul ve aile işbirliği ve her yerde eğitim başlıklı bölümler okundu. Gerekli amaçlar yapıldı. Türk milli eğitimin genel amaçlarının zümre tutanağına aktarılması kararlaştırıldı.
Madde 2 - Türk Milli Eğitiminin genel amacı, Türk Milletinin bütün fertlerini,
a. (Değişik bent: 16.06.1983 – 2842/1 md.) Atatürk inkılâp ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek;
b. Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek;
c. İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak;
Böylece bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak; öte yandan milli birlik ve bütünlük içinde iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk Milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmaktır.

4-Öğretim programlarında yer alması gereken Atatürkçülükle ilgili konular üzerinde durularak çalışmaların buna göre programlanması
Türk İnkılabının tarihi, anlamını ve önemini bütün nesillere kavratmak gerektiğini vurgulayan Tarih öğretmeni ........................................., Türkiye’nin Atatürk ‘ü ve Atatürkçülüğü anlayan nesiller sayesinde kalkınacağını belirtti.Aynı konuda söz alan Tarih öğretmeni .................................................., 2488 sayılı T.D yer alan konular esas alınarak planlamanın yapıldığını; Atatürk’ün milliyetçilik ve medeniyetçilik anlayışının derslerde sık sık bahsedileceğini ve öğrencilere geleceklerini kurgulama noktasında Atatürk’ün hayatının kavratılacağını vurguladı.
Zümre Başkanı ............................................. “ Atatürk’ün çeşitli yönlerini, devlet adamlığını, kişiliğini, inkılâpçılığını, Türk milletine olan bağlılığını öğrencilerimize anlatarak, onlardaki sorumluluk duygusunu geliştirmemiz gerekir.”dedi.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder