14 Mart 2014 Cuma

11. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları YILDIRIM Yay. 2013-21014 (Sayfa 135-140)

11. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları YILDIRIM Yay. 2013-21014 (Sayfa 135-140)
1. Etkinlik:
Aşağıdaki bağlantılardan Fecr-i Âti edebiyatı hakkında bilgi edinip Fecr-i Âti beyannamesine imza atan sanatçıların isimlerini öğrenebilirsin.
Fecr-i Ati Edebiyatı (Konu Anlatımı)
Fecr-i Ati Edebiyatı (Konu Anlatımı) 2

SAYFA 139

2. Etkinlik:
Fecr-i Âti topluluğunun oluşmasında Batılı edebiyat akımlarının ve kültürel faktörlerin etkisi olmuştur.
Fecr-i Âticiler, Servet-i Fünuncuları eleştirerek onların yeterince Batılı olamadıklarını, edebiyatımıza yenilik getiremediklerini söylemişler, kendilerinin halka edebiyat zevkini aşılayacaklarını dile getirmişlerdir.

3. Etkinlik:
Fecriati sanatçıları daha çok şiir, makale, eleştiri türlerinde eserler yazmışlardır. Beyannamelerinde Batılı eserlerin dilimize çevrileceğinden, halka tanıtılacağından söz etmişlerdir. Bundan da çeviri alanında eserler yazmak istedikleri anlaşılıyor.

4. Etkinlik:
Fecriati topluluğunun edebiyatımızdaki yeri ve önemi ile ilgili bilgileri aşağıdaki bağlantılardan öğrenebilirsiniz:
Fecr-i Ati Edebiyatı (Konu Anlatımı)
Fecr-i Ati Edebiyatı (Konu Anlatımı) 2

ANLAMA VE YORUMLAMA

1. Fecriati grubunun, sanat anlayışı ve getirmek istediği yenilikler bakımından Servetifünun Döneminin etkisi altında olup olmadığını tartışınız. Elde ettiğiniz sonuçları sözlü olarak belirtiniz.

Fecriati grubu, Servetifünun edebiyatına tepki olarak ortaya çıkmıştır, ancak onları taklit etmekten öteye geçememiştir.

2. Ahmet Haşim ile Fecriati Topluluğu Beyannamesi adlı metinlerde ortaya konan düşünce ve prensiplerden hangileri Servetifünun Döneminde benimsenen yeni anlayış çerçevesinde değerlen­dirilebilir? Tartışınız ve ulaştığınız sonuçları defterinize yazınız.

Fecr-i Ati topluluğunun benimsediği yeni anlayışlar, topluluğun amaçları Fecriati Topluluğu Beyannamesi adlı metinde ortaya konmuştur.

3. Fecriati Topluluğu’nun siyasi ve sosyal anlayışla birlikte belli bir kültür ve zevk anlayışını da paylaştıkları söylenebilir mi? Tartışınız ve elde ettiğiniz sonuçları sözlü olarak belirtiniz.

"Sanat şahsi ve muhteremdir." söylemini geliştiren Fecriaticilerde ortak bir kültür, zevk ve anlayış oluşmamıştır.

4. Fecriati Topluluğu’nun kısa sürede dağılmasında, “Sanat şahsi ve muhteremdir.” görüşünü benimsemiş olmalarının etkisi var mıdır? Tartışınız ve elde ettiğiniz sonuçları tahtaya yazınız.

Fecriati sanatçıları "Sanat şahsi ve muhteremdir." anlayışıyla hareket ettikleri için birlik oluşturamamışlar ve kısa sürede dağılmışlardır. Bunun yanında Fecriati topluluğunun oluştuğu dönemde Balkan Savaşları yaşanıyordu, Avrupa ve Osmanlı içinde siyasi çalkantılar vardı. Toplumdan uzak bir sanat anlayışına, halk tarafından rağbet gösterilmemiştir. Milli Edebiyat anlayışının ortaya çıkışıyla Fecriati topluluğunun bazı sanatçıları bu topluluğa katılmış ve topluluk dağılmıştır.


5. Fecriati Topluluğu Beyannamesi’ni, günümüz sanatçılarının bakış açıları ile edebiyat anlayış­ları çevresinde değerlendiriniz ve bu değerlendirmelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

SAYFA 140

DEĞERLENDİRME

1. Aşağıdaki cümlelerin başına yargılar doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
(  D ) Fecriati Topluluğu slogan olarak “Sanat şahsi ve muhteremdir.” ifadesini kullanmıştır.
( Y  ) Fecriati Topluluğu, Seıvetifünun Dönemi sanatçılarının bir araya gelmesiyle oluşmuştur.
( D  ) Fecriati Topluluğu “Sanat sanat içindir.” görüşünü benimsemiştir.

2. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun biçimde doldurunuz.
• Türk edebiyatında ilk  beyanname, Fecriati Topluluğu tarafından yayımlanmıştır.
• Fecriati Topluluğu sanatçılarından bazıları bu topluluğun dağılmasından sonra Milli Edebiyat hareketine katılmışlardır.

3. Aşağıdakilerden hangisi Fecriati Beyannamesi’nde imzası olan sanatçılar arasında yer almaz?
A) Ahmet Haşim B) Tahsin Nahit C) Emin Bülent
D) Müfit Ratip E) Hüseyin Cahit Yalçın

CEVAP: E (Hüseyin Cahit Yalçın)

4. Kendilerinden önceki edebî topluluğa tepki olarak yola çıkan grup, özde, ortak ve belli bir sanat anlayışına sahip değildi. Sanat anlayışı, dil ve üslup bakımından kendilerinden önceki edebî topluluktan farklı bir tarz ortaya koyamadılar. Hiçbir şey yapmamak ve bir yenilik getirmemekle suç­landılar.
Yukarıda tanıtılan edebiyat dönemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tanzimat B) Servetifünun C) Fecriati
D) Millî Edebiyat E) Cumhuriyet

CEVAP: C

5. “Sanat kadar sanatkâr da tam bir hürriyete muhtaçtır.” görüşü, aşağıdaki edebî dönem­lerden hangisine ait olabilir?
A) Servetifünun B) Millî Edebiyat C) Tanzimat
D) Fecriati E) Divan Edebiyatı

CEVAP: D

6. Fecriati Topluluğu’nun ortaya çıkış sebeplerini söyleyiniz.

Servet-i Fünun topluluğunun dağılmasından sonra bir edebi boşluğun meydana gelmesi
Fecriati topluluğunu oluşturanların, Servetifünuncuları yeterince Batılı olamamakla ve edebiyatı halka anlatamamakla eleştirmeleri; kendilerinin daha Batılı olacaklarını, edebiyatı halka anlatacaklarını söylemeleri.
II. Meşrutiyet'le birlikte özgürlükçü bir ortamın doğması

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder