24 Mart 2014 Pazartesi

11. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları YILDIRIM Yay. 2013-21014 (Sayfa 146-147)

11. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları YILDIRIM Yay. 2013-21014 (Sayfa 146-147)

2013 2014 11.sınıf Türk Edebiyatı YILDIRIM Cevapları Sayfa 146


1.Aşağıdaki cümlelerin başına yargılar doğru ise "D", yanlış ise "Y" yazınız.
( D  ) Fecriati Topluluğu "Sanat şahsi ve muhteremdir." ilkesine bağlı kalmıştır.
( Y  ) Fecriati Topluluğu, Servetifünunculardan farklı bir sanat anlayışı takip etmiştir.
( D ) Fecriati Topluluğu arasında siyasi ve sosyal yönlerden bir birliktelik yoktur.
2.Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun biçimde doldurunuz.
•   Fecriati Topluluğu, kuruluşunu....beyanname.... ile açıklayan ilk topluluktur.
•   Başta....Ahmet Haşim............. olmak üzere....Emin Bülent........ ve ....Tahsin Nahit... Fecriati'nin önde gelen şairlerindendir.
•Fecriati şiirinde, Servetifünun şairlerinin oluşturdukları..serbest müstezat . nazım şekli, zamanla daha serbest hâle getirilmiş ve serbest şiire kapı açılmıştır.
3.Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun edebiyatınıözelliklerinden biri değildir?
A)   Sone, terzarima gibi nazım birimlerinin benimsenmesi
B)   Aruz vezninin kullanılması
C)   Romanda olayların genellikle İstanbul dışında geçmesi
D)   Nazmın nesre yaklaştırılması
E) Yabancı sözcüklerle yüklü bir dil kullanılması(1989-ÖYS)
CEVAP: C
4.Servetifünun edebiyatının kurulmasına ön ayak olan aşağıdakilerden hangisidir?
A)   Recaizade Ekrem
B)   Tevfik Fikret
C)   Halit Ziya
D)   Muallim Naci
E)  Abdülhak Hâmit
(1967-ÜSS)
CEVAP: A
5.Paul Valery (Pol Valeri) "Bir edebî eserin değeri, her kişiye göre ayrı bir yoruma meydan vermesindedir." demiştir.
Aşağıdaki şairlerimizden hangisi Paul Valery ile aynı anlayıştadır?
A) Ahmet Haşim                  B) Cenap Şahabettin                      C) Yahya Kemal
D) Tevfik Fikret                   E) Orhan Veli
(1982-ÖSS)
CEVAP: A
6.Servetifünun Devrinde yaşadığı hâlde bu topluluğa girmeyen romancımız, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hüseyin Rahmi                B) Ahmet Rasim                            C) Ahmet Hikmet

D) Hüseyin Cahit                 E) Mehmet Rauf
CEVAP: A
2013 2014 11.sınıf Türk Edebiyatı YILDIRIM Cevapları Sayfa 147
7.Hasta Çocuk, Nesrin ve Balıkçılar, günlük hayat izlenimlerinden esinlenerek oluşturulmuş manzum hikâyelerdir. Bu manzumelerde Fikret'in yaptığı şey, konuşma diline yakın bir şiir dilini bulmak olmuştur. Ayrıca aruzla yazılmış dizelerin, öteden beri süre gelen bağımsızlığını bozmuş ve manzumeyi dizelerden oluşan bir bütün hâlinden, basbayağı cümlelerden yapılmış bir yazı hâline getirmiştir."
Bu paragrafta Tevfik Fikret'in hangi özelliğinden söz edilmemiştir?
A)   Nazmın Nesre yaklaştırmasından
B)   Şiirlerinde toplumsal konulara da değinmesinden
C)   Beyit bütünlüğünü kurmasından
D)   Aruzu Türkçeye ustalıkla uygulamasından
E)  Şiirlerinde yaşanılan gerçekleri yansıtmasından
(1983-ÖYS)
CEVAP: D

8.Aşağıdakilerden hangisi Cenap Şahabettin'le Ahmet Haşim'de ortak değildir?
A)   Hem şiir hem nesir alanında eser vermiş olmaları
B)   Servetifünun topluluğunda yer almaları
C)   "Sanat sanat içindir." ilkesini benimsemeleri
D)   Fransız sembolistlerden etkilenmeleri
E)  Aruz ölçüsünü kullanmaları
(1984-ÖYS)
CEVAP: B
9.Bir dergi çevresinde toplanan, yeni bir duyarlılığı, yeni bir şiir dilini yerleştirmeye çalışan bu şairlerin şiirleri, bir arayış döneminin bütün karışık etkilerini içermektedir. Romantik ve simgecidir. Onların şiirlerinde, düşle gerçek çatışması, karamsarlık, kaçış temaları egemendir. Hem dönemin siyasi koşulları hem de benimsedikleri sanat anlayışı, onların içine kapalı, bireyci bir şiire yönelmelerine yol açmıştır.
Bu parçada tanıtılan şairler aşağıdakilerin hangisi içinde yer alır?
A) Tanzimatçılar                   B) Edebiyatı Cedîdeciler                  C) Fecri aticiler
D) Yedi Meşaleciler             E) Millî Edebiyatçılar                                                   (2006-ÖSS)
CEVAP: B
10.  Çıkardıkları derginin adıyla anılan yazarlar topluluğunun üç büyük temsilcisinden biridir. Şiirlerinde kurduğu özgür imgelerle dikkati çeken, konularını daha çok doğadan alan, ülkemizde sembolizmin öncüsü sayılan bir şairdir. Şiir dışında yolculuk yazıları, piyesler, makaleler de yazmış olmasına karşın, şiir ve özdeyişle tanınan bir sanatçımızdır.
Bu parçada sözüedilen şair ve yazar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hamdullah Suphi             B) Tevfik Fikret                              C) Cenap Şahabettin
D) Abdülhak Hamit              E) Süleyman Nazif
(2007-ÖSS)
CEVAP: C

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder